ตามรอยพ่อ...เพื่อเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร

 "ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย" สานต่อพระราชปณิธานแห่งในหลวง รัชกาลที่ 9

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาของคนไทยมาโดยตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงเล็งเห็นว่าเด็กๆ ในท้องที่ห่างไกลยังมีความเป็นอยู่ยากลำบาก ครอบครัวยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ โรงเรียนไกลกังวล “โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแก่เด็กๆ พร้อมทั้งเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนครูของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โครงการ “ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งพระองค์ท่าน ด้วยการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ จำนวน 36 โรงเรียน โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ซึ่งบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรหลักภาคเอกชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย

ตามรอยพ่อ...เพื่อเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร

 อินทิรา นาคสกุล ร่วมถ่ายภาพกับเด็กๆ

    “โบว์” อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทรู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสและสิ่งของให้คนที่ด้อยโอกาสในโครงการ “ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” ครั้งนี้ และเพื่อเป็นการระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ยังคงอยู่ในใจทุกคนเสมอ ทั้งยังคอยย้ำเตือนให้เราทำความดีและรักกัน สิ่งที่เราจะทำได้เพื่อสังคมที่น่าอยู่นั้น อยู่ที่ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมและเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้สังคมเราสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยที่สุด 

ตามรอยพ่อ...เพื่อเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร

น้องๆ รับชมการนำเสนอสื่อการสอนอย่างตั้งใจ

     “สำหรับโครงการนี้เป็นการนำสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษามามอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน 36 โรงเรียนทั่วประเทศ ในปีนี้ทางผลิตภัณฑ์วาโก้ร่วมส่งมอบโปรแกรม Eureka.in ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จากประเทศอินเดีย ภายในโปรแกรมมีการจัดหมวดหมู่แยกตามระดับชั้นเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการปี 2551 การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการกระจายโอกาสทางการศึกษาไทยให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมถึงเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่เยาวชนไทยที่ขาดโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจในวิชาการเรียนการสอนได้ทัดเทียมเด็กนักเรียนในเมือง และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญสู่การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเริ่มโครงการครั้งแรกกับโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้รวม 11 โรงเรียน” อินทิรา กล่าว


เปิดอ่าน