แถลงเรียกร้องยุติกระบวนการแก้ไข สปสช.

Breaking news  :  19 พ.ค. 2560

แถลงการณ์ เครือข่ายประชาชน จ.ขอนแก่น เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545


               ด้วยเครือข่ายประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าชื่อเสนอเสนอกฎหมายหลักประกันสุขภาพเมื่อปี 2542 จนมีผลบังคับใช้เป็น พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ประชาชนทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทย ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเสมอหน้า ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกัน มิใช่การสงเคราะห์หรือการร้องขอ โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

               จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ประชาชนได้จากการมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือเป็นสิทธิที่จะได้รับบริการในด้านการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จากรัฐ และทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่ใช่เป็นผู้รับบริการเพียงอย่างเดียว แต่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การพัฒนาระบบ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ ทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพทำให้คนอีสาน ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลสามารถเข้าถึงบริการอย่างภาคภูมิใจ ประชาชนมีความรัก และเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพอย่างแท้จริง

               ในขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทางเครือข่ายประชาชนเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและบริการ คุ้มครองประชาชนทุกระบบให้มากขึ้น หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบ อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะบิดเบือนเจตนารมณ์ของการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนี้

               1. สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่สามารถขยายความคุ้มครองให้กับคนไทยที่รอพิสูจน์สถานะและคนบนผืนแผ่นดินไทย ทำให้คนไทยกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาล

 

แถลงเรียกร้องยุติกระบวนการแก้ไข สปสช.

 

               2. การไม่ให้ สปสช. เจรจาต่อรองราคายาและจัดซื้อยาเองบางส่วน เพราะการตีความตามกฎหมายว่า สปสช. ไม่มีอำนาจในการจัดซื้อ ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมาก เพราะยังไม่พบว่ามีระบบใดของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมารองรับการจัดซื้อยาที่จำเป็นและมีราคาแพง จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าหากเกิดปัญหายาขาดแคลนจนทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางกระทรวงจะจัดการปัญหาอย่างไร 

               3. “ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว” ไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริง เพราะการแก้กฎหมายฉบับนี้จะให้ความสำคัญเฉพาะประชาชน 48 ล้านคนที่เป็นผู้ใช้บริการในระบบบัตรทอง ส่วนระบบสุขภาพอื่น ได้แก่ ระบบประกันสังคม และระบบข้าราชการไม่ได้กล่าวถึง การจะพัฒนาระบบสุขภาพทุกระบบที่มีในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันจึงไม่ถูกกล่าวถึง

               4. เรื่องการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ณ จุดให้บริการยังไม่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีนี้ แต่หลังจากนั้นไม่แน่ใจต้องมีกระบวนการศึกษาและทบทวนงานวิจัยอีกครั้ง

               5. องค์ประกอบและสัดส่วนคณะกรรมการที่มาจากภาคผู้แทนประชาชนจะลดลงเนื่องจาก มีกรรมการที่มาจากวิชาชีพเพิ่มขึ้น

               6. สำนักงาน สปสช. ถูกควบคุมมากขึ้น

               7. งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะถูกส่งตรงไปยังหน่วยบริการมากขึ้น เป็นการตอกย้ำว่างานด้านสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องของทุกคนแต่เป็นเรื่องของหน่วยให้บริการสาธารณสุขเท่านั้น

 

แถลงเรียกร้องยุติกระบวนการแก้ไข สปสช.

 

               เพื่อให้กระบวนการแก้ไขกฎหมาย เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและบริการ คุ้มครองสิทธิประชาชนให้มากขึ้นทั้งสามระบบ ทางเครือข่ายประชาชนในจังหวัดขอนแก่น จึงเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมาย ให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายและเริ่มกระบวนการแก้ไขกฎหมายใหม่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพิ่มสัดส่วนจากภาคประชาชน มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ในนามเครือข่ายประชาชนจะติดตามและเคลื่อนไหวต่อไปจนกว่าจะได้กฎหมายที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้

 

               เชื่อมั่น ศรัทธาในพลังประชาชน 19 พฤษภาคม 2560

 

--------------------

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคอีสาน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายเกษตร จังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายคนพิการจังหวัดขอนแก่น

ชมรมเพื่อนโรคไตจังหวัดขอนแก่น

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชาวสหกรณ์ขอนแก่น

สื่ออาสาปันใจจังหวัดขอนแก่น

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

กลุ่ม M-CAN ชายที่มีเพศสัมพันธุ์กับชายจังหวัดขอนแก่น

--------------------

 

 

 


เปิดอ่าน